Từ mộ Đạm Tiên đến sông Tiền Đường

150,000

Tác giả: Trần Phương Hồ

In năm 1996,

Dày 350 trang, bìa mềm

Sách khảo cứu, nghiên cứu Kiều

Hết hàng